sketch sketch

Vítejte na stránkách firmy Green Art s.r.o.

search-clear

Green Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studioGreen Art, Zahradní studio

MĚSTSKÉ PROSTORY

Do této kategorie lze zahrnout projekty na sadové úpravy parků, náměstí, vnitrobloků, okolí bytových výstaveb, kulturních a obchodních center, prodejen potravin apod.. Počátečním krokem při návrhu těchto úprav je logické řešení základního kompozičního uspořádání prostoru včetně jeho funkční a provozní náplně. Důležité jsou i vnější vztahy, jež zahrnují vazbu na systém zeleně v daném urbánním útvaru, vazbu na význačné urbánní a krajinotvorné prvky (pozitivní i negativní) a rovněž možnosti dalšího rozvoje celku.
Navržené úpravy by měly respektovat stávající i předpokládané stanovištní podmínky, velikost rostlin v dospělosti, trasování inženýrských sítí apod..

ULIČNÍ STROMOŘADÍ A DOPROVODNÁ ZELEŇ KOMUNIKACÍ

V rámci projektování uličních stromořadí (obnova stávajících i nová) je rozhodujícím faktorem mimo prostorových podmínek řešeného území především přítomnost inženýrských sítí. Nejprve je nutné ověřit u všech dotčených správců zmíněných sítí, zda se na řešeném území vyskytují sítě v jejich správě. Pokud to jejich lokalizace dovoluje, lze přistoupit k samotnému návrhu. Musí však být dodržena vzdálenost navrhovaných stromů od vedení sítí dle jednotlivých ochranných pásem (dle typu inženýrské sítě). Poté je nutné projekt nechat odsouhlasit opět dotčenými správci sítí.

treesIng. David Nechanický | zahradní architekt